Wednesday, March 21, 2018

Tele MAB no.728. 0 comments

Wednesday, March 21, 2018 |

Tele MAB no.728
Isnin, 19hb Mac 2018
No. tel.: 03-22722687

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Terdapat 1 pengumuman baharu, 3 pengumuman lama dan 1 pengumuman buku,

1.    Pencen kerajaan.

OKU Penglihatan yang mana ibu bapa mereka sedang berkhidmat dengan kerajaan boleh mendapatkan pas pencen terus kepada mereka setelah ibu bapa meninggal dunia. Bagaimanapun, anda perlu mengisi borang yang boleh dilakukan kepada anda oleh MAB. Sila hubungi Cik Gayathri atau Cik Aqilah di samb. 297.

2.    Ayam segar percuma.

Mana-mana OKU Penglihatan yang berminat untuk mendapatkan ayam segar secara percuma, sila hubungi En. Fadzil di 017-3202221. Anda boleh kutip ayam tersebut pada hari Rabu dan Khamis.

3.    Nyanyian bersama Inggeris.

Ia akan diadakan pada hari Sabtu 7hb April, dari 1.30 petang hingga 4.30 petang di Pusat Warga Emas OKU Penglihatan. Yuran sebanyak RM2.00 sahaja. Sila berdaftar dengan Cik Violet di 22742576.

4.    Perhimpunan Warga Emas OKU Penglihatan 2018.

Satu perhimpunan akan diadakan pada hari Sabtu, 7hb April pukul 10.30 pagi di Dewan MAB. Ini akan dimulakan dengan permainan Lotto pada pukul 9.00 pagi di Pusat Warga Emas OKU Penglihatan. Yuran bagi ahli ialah RM6.00 dan bagi bukan ahli sebanyak RM8.00. Sila berdaftar dengan Pn. Rani di 016-6854837. Untuk permainan Lotto, sila hubungi Pn. Radzimah di samb. 111 atau En. Mohamad Harun di 92857958. Jika tiada orang yang berdaftar untuk permainan Lotto, permainan itu akan dibatalkan.

5.    Di sini, ada sebuah buku Braille Melayu untuk dibaca.

Tajuknya ialah Di hatiku, kau di situ oleh Nureen Mirza dalam 7 jilid.

Terima kasih,

Ikhlas,
En. Godfrey Ooi
Cik Roslina Mohamed.

Tele MAB no.728
Monday, 19th March 2018
Tel. no.: 03-22722687

Hello friends,

There are 1 new, 3 old and 1 book announcements,

1.    Government pension.

Blind persons who have parents working with the government can have the pensions pass on to them after the parents move on. However, you need to fill in the form which can be done for you by MAB. Please call Ms. Gayathri or Ms. Aqilah at ext. 297.

2.    Fresh chicken free of charge.

Any blind person interested in having fresh chickens free of charge, please call Mr. Fadzil at 017-3202221. You can collect the chicken on Wednesday or Thursday.

3.    English Sing Along.

This will be on Saturday, 7th April, from 1.30 pm to 4.30 pm at The Elderly Blind Centre. The fee is RM2.00 only. Please register with Ms. Violet at 22742576.

4.    First Elderly Blind Gathering 2018.

A gathering will be on Saturday, 7th April at 10.30 am at The MAB Hall. This will be preceded by Lotto Game at 9.00 am at The Elderly Blind Centre. The fee for members is RM6.00 and for non-members is RM8.00. Please register with Mr. Rani at 016-6854837. For Lotto, please call Mrs. Radzimah at ext. 111 or Mr. Mohamad Harun at 92857958. If nobody registers for Lotto, the game will be cancelled.

5.    Here’s a Malay Braille book to read.

The title is Di hatiku, kau di situ by Nureen Mirza in 7 volumes.

Thank you,

Regards,
Mr. Godfrey Ooi
Ms. Roslina Mohamed.


read more

Tuesday, March 13, 2018

Tele MAB no. 727. 0 comments

Tuesday, March 13, 2018 |

Tele MAB no. 727

Selasa, 13hb Mac 2018

No. tel: 03-22722687

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Terdapat 3 pengumuman baharu, 1 pengumuman lama dan 1 pengumuman buku,

1. Ayam segar percuma.

Mana-mana OKU Penglihatan yang berminat untuk mendapatkan ayam segar secara percuma, sila hubungi En. Fadzil di 017-3202221. Anda boleh kutip ayam tersebut pada hari Rabu dan Khamis.

2. Perhimpunan Warga Emas OKU Penglihatan 2018.

Satu perhimpunan akan diadakan pada hari Sabtu, 7hb April pukul 10.30 pagi di Dewan MAB. Ini akan dimulakan dengan permainan Lotto pada pukul 9.00 pagi di Pusat Warga Emas OKU Penglihatan. Yuran bagi ahli ialah RM6.00 dan bagi bukan ahli sebanyak RM8.00. Sila berdaftar dengan Pn. Rani di 016-6854837. Untuk permainan Lotto, sila hubungi Pn. Radzimah di samb. 111 atau En. Mohamad Harun di 92857958. Jika tiada orang yang berdaftar untuk permainan Lotto, permainan itu akan dibatalkan.

3. Nyanyian bersama Inggeris.

Ia akan diadakan pada hari Sabtu 7hb April, dari 1.30 petang hingga 4.30 petang di Pusat Warga Emas OKU Penglihatan. Yuran sebanyak RM2.00 sahaja. Sila berdaftar dengan Cik Violet di 22742576.

4. Seminar tentang penyediaan bagi sebuah keluarga yang cemerlang oleh LPPKN.

Seminar ini akan diadakan pada hari Sabtu dan Ahad, 17hb dan 18hb Mac, dari 8.00 pagi hingga 6.00 petang di Hotel Tamu & Suit, Kampung Baru, Kuala Lumpur. Pengangkutan akan disediakan dari MAB pada pukul 7.30 pagi. Untuk maklumat lanjut dan pendaftaran, sila hubungi Cikgu Shahril Azrie di samb. 181.

5. Di sini, ada sebuah buku Braille Bahasa Inggeris untuk dibaca.

Tajuknya adalah Strange Loyalties oleh McIlvanney dalam 3 jilid.

Terima kasih,

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi.

Cik. Roslina Mohamed

Tele MAB no. 727

Tuesday, 13th March 2018

Tel. no.: 03-22722687

Hello friends,

There are 3 new, 1 old and 1 book announcement,

1. Fresh chicken free of charge.

Any blind person interested in having fresh chickens free of charge, please call Mr. Fadzil at 017-3202221. You can collect the chicken on Wednesday or Thursday.

2. First Elderly Blind Gathering 2018.

A gathering will be on Saturday, 7th April at 10.30 am at The MAB Hall. This will be preceded by Lotto Game at 9.00 am at The Elderly Blind Centre. The fee for members is RM6.00 and for non-members is RM8.00. Please register with Mr. Rani at 016-6854837. For Lotto, please call Mrs. Radzimah at ext. 111 or Mr. Mohamad Harun at 92857958. If nobody registers for Lotto, the game will be cancelled.

3. English Sing Along.

This will be on Saturday, 7th April, from 1.30 pm to 4.30 pm at The Elderly Blind Centre. The fee is RM2.00 only. Please register with Ms. Violet at 22742576.

4. Seminar on Preparing for a super family by LPPKN.

This will be on Saturday and Sunday, 17th and 18th March, from 8.00 am to 6.00 pm at The Hotel Tamu & Suit, Kampung Baru, Kuala Lumpur. Transport will be provided at MAB at 7.30 am. For more info and registration, please call, Cikgu Shahril Azrie at ext. 181.

5. Here is the English Braille book to read.

The title is Strange Loyalties by McIlvanney in 3 volumes.

Thank you,

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Ms. Roslina Mohamed.


read more

Monday, February 12, 2018

Teley MAB 12 Febuari. 0 comments

Monday, February 12, 2018 |

Tele MAB no. 723

Isnin, 12hb Februari 2018
No. tel.: 03-22722687.

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Terdapat 2 pengumuman baharu dan 2 pengumuman lama,

1. Kelas Yoga Petang.

Berita baik untuk para OKU Penglihatan yang bekerja! Kelas yoga akan diadakan pada setiap petang hari Rabu dari pukul 6.00 petang hingga 7.00 petang. Program akan bermula pada bulan Mac. Mereka yang berminat, sila berdaftar dengan En. Subra, berikan nama anda dan no. telefon yang boleh dihubungi.

2. Sukarelawan dalam Penglibatan Komuniti oleh SBM KL/Selangor, dengan kerjasama JKM.

Program ini akan berlangsung pada hari Ahad, 25th Februari di Dataran Medan Pasar, Kuala Lumpur, dari pukul 7.30 pagi hingga 12.30 tengah hari, yang mana ia akan dirasmikan oleh Menteri Wilayah Persekutuan. Antara acaranya termasuklah jalan kaki besar, masakan dan pengecatan bangunan. OKU Penglihatan yang ingin mengambil bahagian, sila berdaftar dengan pejabat SBM KL/Selangor di 22765276 dan berikan saiz t-shirt anda.

3. MAB boleh menolong untuk memperbaharui Kad OKU anda yang telah rosak.

Cuma bawa bersama Kad OKU anda dengan salinan Photostat kepada Cik Aqilah atau Cik Gayathri dan MAB akan mengambil perkara itu dengan JKM. Tarikh tutup untuk menyerahkan kad tersebut ialah pada hari Khamis, 15th Februari.

4. Perhimpunan makan tengah hari bagi bekas pelajar St. John dan para guru sumber.

Ia akan diadakan pada hari Ahad, 18hb Mac, 12 tengah hari hingga 4 petang di Hotel Armada, PJ. Yuran sebanyak RM80.00 bagi orang dewasa, RM60.00 bagi warga emas dan RM40.00 bagi kanak-kanak berusia antara 6-12 tahun.

OKU Penglihatan yang mahu menghadirinya, sila hubungi En. Loh Kong Ken di 012-2654907

Terima kasih,

Ikhlas,
En. Godfrey Ooi.
Cik Roslina Mohamed.

Tele MAB no. 723
Monday, 12th February 2018
Tel. no.: 03-22722687.

Hello friends,

There are 2 new and 2 old announcements,

1. Evening Yoga Class.

Good news for working blind people! There will be a yoga class every Wednesday evening. 6.00 pm to 7.00 pm. The program will start in March. Those interested, please register with Mr. Subra, giving your name and contact no.

2. Volunteerism in Community Engagement by The SBM KL/Selangor, in collaboration with JKM.

This will be on Sunday, 25th February at The Dataran Medan Pasar, Kuala Lumpur, from 7.30 am to 12.30 pm, which will be officiated by The Minister of Federal Territory. Event will include a big walk, cooking and painting of buildings. Blind persons interested to take part, please register with The SBM KL/Selangor office at 22765276 and give your t-shirt size.

3. MAB can help to renew your damaged OKU Card.

Just bring along your damaged card with the Photostat copy to Miss Aqilah or Ms. Gayathri and MAB will take up the matter with JKM. Closing date for handing over the card is this Thursday, 15th February.

4. Lunch gathering for ex-Johanians and resources teachers.

This will be on Sunday, 18th March. 12.00 noon to 4.00 pm at The Armada Hotel, PJ. The fee is RM80.00 for adults, RM60.00 for senior citizens and RM40.00 for children between 6-12 years old.

5. Blind persons wishing to attend, please contact Mr. Loh Kong Ken at 012-2654907.

Thank you,

Regards,
Mr. Godfrey Ooi.
Ms. Roslina Mohamed.


read more

Monday, February 5, 2018

Teley MAB 5 Febuari. 0 comments

Monday, February 5, 2018 |

Tele MAB no. 722

Isnin, I5hb Februari 2018
No. tel.: 03-22722687

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Terdapat 2 pengumuman baharu, 1 pengumuman lama dan 1 pengumuman buku,

1. MAB boleh menolong untuk memperbaharui Kad OKU anda yang telah rosak.

Cuma bawa bersama Kad OKU anda dengan salinan Photostat kepada Cik Aqilah atau Cik Gayathri dan MAB akan mengambil perkara itu dengan JKM. Tarikh tutup untuk menyerahkan kad tersebut ialah pada hari Khamis, 15th Februari.

2. Perhimpunan makan tengah hari bagi bekas pelajar St. John dan para guru sumber.

Ia akan diadakan pada hari Ahad, 18hb Mac, 12 tengah hari hingga 4 petang di Hotel Armada, PJ. Yuran sebanyak RM80.00 bagi orang dewasa, RM60.00 bagi warga emas dan RM40.00 bagi kanak-kanak berusia antara 6-12 tahun.

OKU Penglihatan yang mahu menghadirinya, sila hubungi En. Loh Kong Ken di 012-2654907.

3. Sambutan Tahun Baharu Cina di Perpustakaan Negara.

Ia akan diadakan pada hari Sabtu, 24hb Februari dan van akan disediakan. OKU Penglihatan yang berminat untuk menghadirinya, sila berdaftar dengan En. Lai di 26871891 atau En. Iskandar di 0113-3170176.

4. Di sini, ada sebuah buku Braille Bahasa Inggeris untuk dibaca.

Tajuknya adalah Limitations oleh K. Turow dalam 2 jilid. Ini adalah sebuah novel yang berunsur misteri dan tegang.

Terima kasih,

Ikhlas,
En. Godfrey Ooi.
Cik Roslina Mohamed.

Tele MAB no. 722
Monday, 5th February 2018
Tel. no.: 03-22722687

Hello friends,

There are 2 new, 1 old and 1 book announcements,

1. MAB can help to renew your damaged OKU Card.

Just bring along your damaged card with the Photostat copy to Miss Aqilah or Ms. Gayathri and MAB will take up the matter with JKM. Closing date for handing over the card is this Thursday, 15th February.

2. Lunch gathering for ex-Johanians and resources teachers.

This will be on Sunday, 18th March. 12.00 noon to 4.00 pm at The Armada Hotel, PJ. The fee is RM80.00 for adults, RM60.00 for senior citizens and RM40.00 for children between 6-12 years old.

Blind persons wishing to attend, please contact Mr. Loh Kong Ken at 012-2654907.

3. Chinese New Year Celebration at National Library.

This will be on Saturday, 24th February and the van will be provided. Blind persons are invited to attend. Please register with Mr. Lai at 26871891 or Mr. Iskandar at 0113-3170176.

4. Here’s an English Braille book to read.

The title is Limitations by K. Turow in 2 volumes. This is the mystery, suspense novel.

Thank you,

Regards,
Mr. Godfrey Ooi.
Ms. Roslina Mohamed.


read more

Statistik

Perhatian kepada pengunjung blog Suara Oku..

Blog ini adalah bertujuan untuk memberi informasi terkini dan memperjuangkan nasib Orang Kelainan Upaya(OKU) di Malaysia.

Justeru itu pihak blog memohon jasa baik pengunjung untuk menyumbang sebarang informasi berkenaan kempen,artikel dan apa sahaja yang melibatkan OKU.
Pihak blog juga ingin mengajak rakan-rakan di luar yang berminat untuk menulis mengenai OKU untuk menyertai kami terutamanya daripada golongan OKU sendiri.
Pihak blog juga amat menghargai sekiranya rakan-rakan membuat pautan blog ini di blog anda.

Sebarang pertanyaan dan cadangan silalah email pada :
suaraoku@gmail.com.
-Terima Kasih-

"Bukan Wang Yang Ku Pinta, Cuma Secebis Perhatian "

OKU'S Supporter Blogger

OKU'S Supporter Blogger

Pandangan Anda


ShoutMix chat widget

Followers

 
Copyright © Suara OKU | Powered by Blogger | Template by Blog Go Blog